Tarieven PEPcoaching 2023

Zakelijke cliënten

Het zakelijk tarief is van toepassing wanneer ik factureer aan een bedrijf of organisatie.

Vergoedingen en aftrekbaarheid
Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Voor zelfstandig ondernemers is coaching doorgaans aftrekbaar voor de belasting.

Coachingstrajecten
Particulieren Ondernemers en bedrijven
PEP
Kort & Krachtig
6 wekelijkse sessies van 75 minuten€ 1.199,- (incl. BTW) € 1.349,- (ex BTW)
PEP
Intensief & IJzersterk
12 (twee)wekelijkse sessies van 75 minuten€ 2.199,- (incl. BTW)€ 2.349,- (ex BTW)
PEP
Exclusief
20 (twee)wekelijkse sessies van 75 minuten€ 3.599,- (incl. BTW) € 3.749,- (ex BTW)
PEP strippenkaart
3 sessies van 75 minuten
in 1 jaar te gebruiken.
Voor ex-coachees om het geleerde goed vast te houden of voor iemand die zo nu en dan wil sparren.
€ 649,- (incl. BTW)€ 799,- (ex BTW)
1-daagse coaching 4 uur, inclusief lunch€ 699,- (incl. BTW)


€ 849,- (ex BTW)

Voor mensen met een minimaal inkomen (studenten of mensen met een bijstandsuitkering) heb ik gereduceerde tarieven.
Meer weten? Bel of mail me!

Coachingstrajecten

 

Coachingsessies van PEP kunnen, afhankelijk van de vraagstelling, in 4 verschillende coachingstrajecten worden gevolgd: PEP Kort & Krachtig, PEP Intensief en IJzersterk en PEP Exclusief.

 

 • PEP Kort & Krachtig: 6 wekelijkse sessies voor mensen die een eenvoudig levensvraagstuk willen aanpakken.
 • PEP Intensief & IJzersterk: een coachingstraject van 12 (twee)wekelijkse sessies voor wie werk aan de winkel heeft.
 • PEP Exclusief: 20 (twee)wekelijkse sessies voor uitgebreide coaching voor mensen die aan de slag willen met complexere vraagstukken.
 • PEPcoaching jaarprogramma.

Laat je een jaar lang begeleiden door je eigen personal PEPcoach om het beste uit jezelf te halen en om jouw talenten optimaal te benutten. In dit op maat gemaakte jaarprogramma laat je jezelf intensief begeleiden om persoonlijke en/of zakelijke doelen te realiseren en je te ondersteunen in jouw persoonlijke en/of zakelijke ontwikkeling. Je hebt hiermee een jaar lang een coach ter beschikking die je als onafhankelijke professional een spiegel voor kan houden, die je scherp kan houden, waarmee je kunt reflecteren én jou kan confronteren waar dat nodig is.

Meer weten over het PEPcoaching jaarprogramma? Vraag naar de tarieven en voorwaarden!

Locatie

Particuliere cliënten coach ik in mijn praktijk aan de Erroll Garnerstraat in Rotterdam. De Erroll Garnerstraat biedt gratis parkeergelegenheid en is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Metrostation “Ambachtsland” is op 3 minuten loopafstand. In geval van wandelcoaching spreken we af bij mijn praktijk of op locatie. Ik vraag dan wel een vergoeding van de door mij gemaakte reiskosten naar die locatie. Coaching aan huis is ook mogelijk. Ook dan vraag ik een vergoeding van de door mij gemaakte reiskosten.

Zakelijke coaching kan plaatsvinden in-company of op een externe (door het bedrijf te huren) locatie.

Algemene voorwaarden

Coaching

 • De coach zal de gesprekstherapie naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • De coach heeft een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting. PEPcoaching zal zich inspannen om de gestelde doelen te halen, maar kan niet garanderen dat het gestelde doel zal worden gehaald.
 • De coach is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
 • De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de coach is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • De coach gaat geen coaching sessies aan met cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs. Als cliënt onder invloed op een afspraak verschijnt, wordt de sessie door de coach gecanceld maar wel in rekening gebracht.
 • De coach gaat geen coaching sessie aan met mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
 • Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende een geneeskundige behandeling.

Afspraken en annulering

 • Bij verhindering dient u de afspraak uiterlijk 48 uur van tevoren te annuleren of  te verzetten.
 • Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd of verzet, wordt het consult alsnog in rekening gebracht of in mindering gebracht op het aantal sessies van het vooraf afgesproken coachtraject.
 • In geval van verhindering door PEPcoaching wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een nieuwe afspraak te maken.
 • Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om de coaching op elk gewenst moment, schriftelijk te beëindigen. Bij vooraf betaalde trajecten zal geen restitutie plaatsvinden.

Informatieverstrekking

 • PEPcoaching stelt als voorwaarde dat u naar waarheid zult informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts.
 • Coach is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
 • Alleen met uw schriftelijke goedkeuring mag PEPcoaching informatie verstekken aan derden, zoals aan uw huisarts, behandelend arts, werkgever of het UWV.
 • De coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.
 • De coach neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders, huisarts of andere specialist) na duidelijk overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

Betaling

 • U kunt zowel contant betalen als door overmaking van het verschuldigde bedrag. U ontvangt in beide gevallen een nota van PEPcoaching.
 • Trajecten worden vooraf betaald en dienen binnen 14 dagen na facturering te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL96 KNAB 0259 7651 47 t.n.v. PEPcoaching.
 • Bij losse sessies dient de betaling binnen 7 dagen op de rekening van PEPcoaching te staan.
 • Als er niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, kan door PEPcoaching, nadat de cliënt tenminste één maal aangemaand is te betalen, een incassobureau worden ingeschakeld. De eventuele gemaakte kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt. De cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van de coach op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 

Klachten

 • PEPcoaching is als erkend therapeut aangesloten bij de multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en voldoet volledig aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
 • Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de coach. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de coach in staat is adequaat te reageren.
 • Als een klacht gegrond is, zal de coach de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 • Indien de cliënt aantoont dat hij door een aantoonbare fout van de coach schade heeft geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is coach voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van de coach sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 • De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 

Pepcoaching is aangesloten bij het CAT:

Pepcoaching is aangesloten bij het GAT:

Privacy Document

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als PEPcoach een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden, in overleg met u, in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Mijn hostingbedrijf ervoor zorgt dat alle (web)formulieren en e-mails versleuteld worden verzonden met een SSL certificaat.

Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alléén met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alléén met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en u expliciet om schriftelijke toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU of aan een internationale organisatie doorgegeven.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

U heeft recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contactformulier en blog

Deze website maakt gebruik van een contactformulier. Daarin worden persoonsgegevens (uw naam, e-mailadres en telefoonnummer) opgeslagen. Dat gebruikt PEPcoaching alleen om contact met u op te kunnen nemen. Deze persoonsgegevens zullen nergens gedocumenteerd en opgeslagen worden.

Indien u reageert op een blog, dan wordt er een e-mailadres opgeslagen, inclusief IP-adres. Dat blijft op deze website staan zolang uw reactie erop blijft staan. Uw e-mailadres is alleen voor PEPcoaching zichtbaar en uw naam en eventuele website zijn voor iedereen zichtbaar.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang uw reactie op een blog of in het contactformulier op de site blijven staan.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de coachingsessie
 • Een korte omschrijving van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld ‘coaching’
 • De kosten van het consult

Privacy wetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring (die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen) maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van PEPcoaching en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. PEPcoaching heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van PEPcoaching geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van PEPcoaching een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van PEPcoaching te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (PEPcoaching) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle beroepsgroepen die onder de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen verplicht een afwegingskader aan de meldcode te hebben toegevoegd. En zijn professionals verplicht deze in de praktijk te gebruiken.Het gaat om beroepsgroepen uit de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en justitie. De beroepsgroepen hebben de ruimte om een afwegingskader in te vullen op een manier die aansluit bij de dagelijkse praktijk waarin zij werken. Dit zal leiden tot verschillen in afwegingskaders. Een leerkracht heeft immers signalerende mogelijkheden maar zal geen hulpverlenen, terwijl een huisarts andere signalen kan waarnemen en wel in staat is om hulp te organiseren.Er wordt van de beroepsgroepen verwacht dat de afwegingskaders betrekking hebben op verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, in lijn met het integraal perspectief op veiligheid in huiselijke kring bij Veilig Thuis en in aansluiting op het basismodel meldcode. Dat betekent dat het in het afwegingskader gaat over huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eer gerelateerd geweld, oudermishandeling (kind- oudergeweld), ouderenmishandeling en huwelijksdwang.
Een meldcode bestaat nu uit deze vijf verplichte stappen:

 1. Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart brengen.
 2. Overleggen met collega’s en zo nodig ook overleggen met Veilig Thuis of met een letseldeskundige.
 3. Gesprek voeren met de cliënt of met de ouders.
 4. Aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen.Bij twijfel overleggen met Veilig Thuis.
 5. Beslissen: Hulp organiseren of melden.

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met een meldcode. In zo’n meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Partners

LinkedIn
Share